محسن ستاری فرسرپرست فرمانداری شهرستان کرخه

تقدیر فرماندار شهرستان کرخه از مسئول روابط عمومی فرمانداری

فرماندار کرخه با اهداء لوح ازمسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرخه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی، فرماندار کرخه به مناسب روز روابط عمومی از تلاش های “سیدمهدی موسوی” مسئول روابط عمومی فرمانداری این شهرستان تقدیر کرد.
متن لوح محسن ستاری فرسرپرست فرماندار کرخه به شرح زیر است:
امروزه عرصه گسترده و پیچیده فناوری و ارتباطات بستری مناسب برای تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات فراهم نموده که با همت بی وقفه و دائمی و فارغ از ساعات مشخص زمانی همواره در حال تکاپو برای ایجاد چرخه اطلاع رسانی شفاف و دقیق و ایجاد ارتباطی مبتنی بر همدلی میان مردم و دولت هستند. بی شک بخش اعظم موفقیت سازمان ها، ادارات و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.
فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه که روز ملی ارتباطات و اطلاع رسانی است فرصتی مغتنم برای تقدیر از این طلایه داران عرصه دانایی به پاس همت والای ایشان در جایگاه روابط عمومی ادارات و نهادها است.
ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به شما سفیران آگاهی بخشی که همواره بازوی توانای مدیران و مشاوران امین و فرخنده هستید، امیدوران همچنان شاهد رشد و ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها و ایجاد تحرک و تلاش مضاعف از سوی آنان برای استفاده از همه ظرفیت های ممکن به منظور سهولت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ادارت و نهادهای شهرستان کرخه باشیم.
محسن ستاری فر
سرپرست فرماندار شهرستان کرخه